مشارکت با شرکت های اروپایی:پگاه آذربایجان غربی یکی از مجهزترین کارخانه های شیر در کشور محسوب می شود و دارای به روزترین فناوری های صنایع لبنی در ایران است. پگاه