Brian Acton یکی از بنیانگذاران واتساپ که به همراه Jan Koum در سال 2009 این برنامه پیام رسان را ایجاد کردند، در اظهار نظری عجیب اعلام کرده که زمان ترک فیسبوک فر