سوره دهر با نام های «انسان» و «هل اتی» هم شناخته می شود. بر اساس روایات این سوره درباره اهل بیت (ع) نازل شده است که سه روز متوالی افطار خودشان را به مسکین و یت