ساعت 24- منابع خبری یکشنبه شب از وقوع انفجاری مهیب در شهر لستر انگلیس خبر دادند. رسانه های انگلیس یکشنبه شب از وقوع انفجاری مهیب در شهر لستر این کشور خبر دادند.