کتاب سکه های ماشینی قاجار

ساعت 24 ترامپ حداقل به لحاظ فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در روسیه چیزی از این سفر به دست نیاورد اما ترامپ با به دست آوردن توان جهت یابی استراتژیک یجدیدی به نیویورک بازگشت پولتیکو نوشت اولین سفر ترامپ در سال 1987 به شوروی به نظر می رسد بخشی از یک الگو بود