ساعت24-شکایتی علیه فاطیما سامورا، دبیرکل سنگالی فیفا به کمیته اخلاق این نهاد بین المللی فوتبال ارسال شد. شکایت از فاطیما سامورا در ارتباط با کمپین برنامه های جا