اینستاگرام روز گذشته همزمان با معرفی سرویس جدید اینستاگرام تی وی، اعلام کرد که تعداد کاربران فعال ماهیانه اش از مرز یک میلیارد نفر عبور کرده است.اینستاگرام سال