فصل زمستان با هوای سرد و جاده های یخ زده همراه است. در این مقاله به استفاده از چند ابزار ساده و نکته های کاربردی برای نگهداری خودرو و رانندگی در زمستان، اشاره م