گرچه ارزیابی عملکرد شخصی تا حدودی به پیشرفت انسان کمک می کند، اما سرزنش و انتقاد و تردیدهای درونی، موانعی هستند که انگیزه ی هر اقدامی را از بین می برند.زمانی که