ریشه نیوز - صفحه 7

اتوبوس حامل دانش آموزان تبریزی در یک کیلومتری تبریز تصادف کرد. پایگاه خبری ریشه: اتوبوس حامل دانش آموزان تبریزی در یک کیلومتری تبریزی نرسیده به ائل گلی، به دلیل