ریشه نیوز - صفحه 6

عربستان سعودی از اقدام ترکیه در موافقت با طرح ریاض برای تشکیل تیم حقیقت یاب مشترک در پرونده ناپدید شدن روزنامه نگار معروف سعودی استقبال کرد. پایگاه خبری ریشه: م