ریشه نیوز - صفحه 5

وارد کنندگان چینی LPG برای تهیه این سوخت در ماه های اخیر مبالغ بالاتری را پرداخت می کنند چون خریداران چینی به دنبال عرضه کنندگان جدیدی به جز آمریکا و ایران هست