ساعت رسمی کشور در ساعت 24 امشب (اول فروردین) یک ساعت به جلو کشیده می شود. پایگاه خبری ریشه: ساعت رسمی کشور ساعت 24 امشب (اول فروردین)، یک ساعت به جلو کشیده می ش