پس از اینکه در چهارم شهریور ماه کرباسیان دومین وزیر اقتصادی دولت روحانی استیضاح شد، سید رحمت الله اکرمی خزانه دار کل کشور به عنوان سرپرست منصوب شده و پس از گما