روز پلاس - صفحه 4

صحبت های جنجالی حاج رضایی علیه مهدی تاج رئیس بازنشسته فدراسیون فوتبال را مشاهده می کنید.