روز پلاس - صفحه 263

پراید دو تکه شد، دو نفر کشته شدند؛ این حادثه پس از آن رخ داد که این پراید در ارومیه با درخت برخورد کرد.