سفارش مدافعین پرتغال به کمپانی نایک بعد از بازی ایران و اسپانیا