در مورد نحوست نود و چشم شور فردوسی پور زیاد صحبت شده، اما انصافا آدم این الکساندر نوری را که می بیند پشتش می لرزد. الکس پارسال سرمربی موقت وردربرمن شد و آنقدر