وزیر امور خارجه ایران گفت جدا از تعهد سیاسی اروپایی ها برای پایبندی به توافق هسته ای اینک نیاز به مشاهده اقدامات عملی آنهاست.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مح