پیروزی های ارتش سوریه و همپیمانان آن در منطقه غوطه شرقی واکنش هایی را در میان حامیان گروه های تروریستی برانگیخته و آنها با طرح سناریوی تکراری استفاده از سلاح ش