فهم عمومی اقتصاد، راه حل جلوگیری از بحران 67سمیرا ابراهیمیروز گذشته، در حالی که سالن اجلاس سران میزبان مسئولان اقتصادی کشور در همایش سیاست های ارزی و پولی بود،