خرید کتاب سکه طلا

لودرها زیر پای سموران کرمان با کاهش عرصه و حریم قلعه سلجوقی سموران در کرمان بهره بردار معدن سنگ کوه سموران در حال حفر دیواره های زیر این قلعه است که این اقدام باعث تخریب قلعه و حذف کامل حریم آن می شود اما هنوز رد جدیدی از میراث فرهنگی کرمان برای جلوگیری