مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان از کشف نقوش باستانی صخره ای در محدوده شاهین شهر و میمه با محوریت مسیرهای ارتباطی اقتصادی و فرهنگی متعلق به ۵ هزار سال قبل خبر داد.به