کتاب سکه های ماشینی قاجار

روزنامه آسیا

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۵ معادل ۱۰.۳ درصد است. بر اساس خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها