سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، باشگاه نویسندگان حوزوی جنگ اقتصادی و وظایف دولتمردان همانگونه که اقتصاد، سیاست و فرهنگ، پیوستگی ناگسستنی با هم دارند و سیاست