سکه ها جشنواره تخفیف

رسا

به گزارش خبرگزاری رسا، دانشگاه معارف اسلامی و دفتر نشر معارف کتاب «معرفت شناسی اسلامی و علم دینی؛ جستارهایی در علم پژوهی دینی» را به ضمیمه دیدگاه حضرات آیات: جوادی آملی، جعفر سبحانی و مصباح یزدی به کوشش