کتاب سکه های ماشینی قاجار

رجا

در حالیکه روحانی آخوندی را دارای برند جهانی در زمینه خرید هواپیماهای برجامی معرفی کرد اما ایرباس در پی ناتوانی دولت از انتخاب فاینانسور A ۳۲۰ های هما را به ایرلاین های خارجی فروخت در حالیکه روحانی آخوندی را دارای برند جهانی در زمینه خرید هواپیماهای برجام