خرید کتاب سکه طلا

راه پرداخت

هادی حق شناس تحلیل گر اقتصادی اتاق بازرگانی تهران بانک ها مثل تمام بنگاه های اقتصادی براساس قواعد و اصول یک بنگاه اقتصادی فعالیت می کنند برای یک بنگاه اقتصادی سود درآمد و هزینه سه واژه آشناست و اگر درآمد بیشتر از هزینه ها نباشد و یا یک بنگاه به سوددهی نر