کتاب سکه های ماشینی قاجار

راهکار

آقای بقایی هنوز در اختیار مقامات قضایی است و هیچ خبری از آخرین وضعیت جسمانی وی در دست نیست. آقای بقایی به علت وخامت حالش به یک بیمارستان انتقال یافته استبه گزارش راهکارنیوز، با اعلام وضعیت نامساعد حمید بقایی، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان برای