در سال های اخیر دادستانی مشهد با اقداماتی جالب توجه برای جبران حقوق پایمال شده مردم، تا احضار و بازداشت مدیران ارشد استان نیز پیش رفته است.به گزارش ذاکرنیوز از