کتاب سکه های ماشینی قاجار

ذاکر

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس: "درصورت عدم همکاری عربستان موضوع اعزام حجاج منتفی می‌شود".به گزارش ذاکر نیوز خوزستان:محمدابراهیم رضایی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به عدم صدور ویزای تیم ۱۰ نفره وزارت خارجه ایران برای اس