شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان احکام قاتل ملیکا را صادر کرد. به گزارش دیده بان ایران احمد خسروی وفا، رییس کل دادگستری استان با اعلام صدور احکام قاتل ملی