رییس کل بانک مرکزی، با اشاره به نقش اتریش در تصمیم گیرهای جلسه آتی FATF گفت: ایران انتظار دارد اتریش و سایر کشورهای اروپایی، از طرح مسائل سیاسی جلوگیری کنند. د