بررسی بازی Overcooked 2؛ آشپزی به شرط خنده شایان کرمی ۳۹ دقیقه پیش تقریباً همه می دانند که آشپزی و آشپز شدن به صبر و حوصله زیادی احتیاج دارد. سازندگان بازی Ove