جشن تیرگان که توسط اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی در سال 89 به ثبت رسیده، در محل امامزاده احمد بن علی فراهان برگزار می شود. سید محمد حسینی مدیرکل میراث فرهن