در نشست تعامل و همکاری در مرمت و بازسازی باغ ملی بر لزوم احیاء منطقه دارالخلافه در تهران قدیم تأکید شد. نشست اعضای شورای شهر تهران با مسئولان دانشگاه هنر در سا