ایلنا : ملی پوشان با پایان بازی هایشان در جام جهانی، به مدت دو هفته وارد فاز استراحت می شوند کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی با پایان بازی های تیم ملی در جام جهان