چرا گهواره فورد باید برای شما مهم باشد؟ افرادی که تازه صاحب فرزند شده اند، حاضرند هرکاری انجام دهند تا بتوانند یک شب کامل بخوابند و حال اگر فورد، نمونه Max Mot