قیمت نفت طی دو ماه گذشته تحت تاثیر کندی رشد اقتصاد جهانی در سال جاری و آینده، تحرک چندانی نداشته است. ... بهای معاملات آتی نفت برنت برای تحویل که از فوریه رشد