مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: براساس بررسی های صورت گرفته قیمت طرح ترافیک جدید برای عموم مردم 38 درصد کاهش یافته است. به گزارش گروه اجتماعی