ایران آنتیک

دانا

عصر روز گذشته مسابقات لیگ دوچرخه سواری کشور با حضور 17 تیم از مناطق مختلف کشور که به مدت دو روز در دو رشته تام تریل انفرادی و استقامت جاده در تویسرکان برگزار شد به کار خود پایان داد به گزارش به نقل از رودآور مسابقات لیگ یک دوچرخه سواری کشور با معرفی افراد