در حالی که برخی کانال های تلگرامی نوشته اند که بنزین تا ۶ ماه در تایوان رایگان شده است، اصل خبرنشان می دهد که این مساله برای تعداد و میزان محدودی صحت دارد. به گ