خرید کتاب سکه طلا

خوزنیوز

در بررسی نقشه های پیش یابی در سطح زمین بر روی استان همچنان تداوم استقرار جریانات جنوبی و انتقال رطوبت از روی خلیج فارس تا اوایل هفته آینده مشاهده می شود که باعث وقوع پدیده شرجی درنیمه جنوبی و بعضا مرکز استان در این مدت خواهد شد. در بعدازظهر ها هم با