شرایط محیطی مانند هوا می توانند تا حدی بر کارکرد موتور تاثیر بگذارد، اما سوال این جا است که چگونه؟ به گزارش خبرنگار خودروکار، کارکرد صحیح پیشرانه یک خودرو، به د