وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی آمار تولید ۱۰ ماه امسال خودروسازان را منتشر کرد که طبق آن، خودروسازان نیمه دولتی و بخش خصوصی روند صعودی تیراژ خود را حفظ کرده