انجمن وارد کنندگان خودرو اعلام کرد: در شرایط سخت و بحرانی ناشی از تحریم های ناجوانمردانه خارجی تمام همت خود را برای توسعه کسب و کارداخلی و حفظ اشتغال ایجاد شده