صدای گرم و دلنشین «حسام الدین سراج»، به ویژه با آن تصنیف معروف «دل می رود ز دستم...» در سلول های خاکستری و کنج دل خیلی ها به یک حال خوش