کتاب سکه های ماشینی قاجار

خراسان

مقاله نویس روزنامه نیویورک تایمز باتاکید بر این که حکومتی نو که محمد بن سلمان می خواهد بسازد عربستان سلمان است نه عربستان سعودی گفت بن سلمان در آینده نزدیک نه تنها خودش را که کل منطقه را در شرایطی غیرقابل کنترل فرو خواهد برد بن سلمان که تاکنون دو بار با