معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای گفت: آموزش های فنی و مهارتی حوزه خدمات بیشترین زمینه سازی و ظرفیت سازی برای ایجاد اشتغال را دارد. اقتصادگردان- علیرضا حات