معاون کل سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: سازمان اسناد و کتابخانه ملی از ابتدای سال 96 در بخش فراهم آوری منابع، قوی تر و جدی تر عمل کرده است و صدها عنوان کتاب د