وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: مرکز پیوند منابع نظری فاخر از جمله نظرات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری با شخصیت نسل جوان ایرانی همین کانون های فرهنگی هن