سفیر کشورمان در ژاپن با رئیس جدید خبرگزاری کیودو در محل این خبرگزاری دیدار کرد. به گزارش خبر گزاری موج، مرتضی رحمانی موحد سفیر ایران در ژاپن در دیدار با تورو م