گرمای شدید این روزهای تهران سبب شد تا شغل های زیادی دشوارتر از همیشه باشند. کشاورزانی که در اطراف تهران مشغول به زراعت هستند، کمبود آب و گرمای زیاد این روزها ب