در دومین نام گذاری روزها در نظام جمهوری اسلامی ایران، 29 فروردین از سوی امام خمینی به عنوان روز ارتش نام گذاری شد که نشان از حمایت قاطع ایشان از عملکرد و ساختا