رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران گفت: شهردار تهران در سند تحویل و تحول شهر تهران جایگاه در خور شانی برای زنان در نظر نگرفته بود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج،