استاندار ایلام در دیدار با عضو هیئت مدیره شرکت پست و مجموعه دستگاه های وزارت ارتباطات در استان گفت: قدرت و استقلال در تصمیم گیری سرلوحه کاری مدیران باشد چرا که