نماینده سوال کننده از وزیر ورزش و جوانان در خصوص برنامه وزارت ورزش و جوانان برای تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی از پاسخ های سلطانی فر قانع شد. به گزارش گروه سیا