نمایندگان مجلس با افزایش بهای آب، برق و گاز بر اساس پیشنهاد وزارت مربوطه و تصویب هیئت وزیران موافقت کردند. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان درنشست عل