عضور فراکسیون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه دولت برای حفاظت از خانه مفاخر ردیف بودجه ای برای آنها در نظر بگیرد، گفت: شورای عالی میراث فرهنگی