خرید سکه کلکسیونی

حقوق نیوز

جلد اول - در اموال یتاب اول - در بیان اموال و مالییت بطور یلی باب اول - در بیان انواع اموال ماده11- اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول فصل اول - در اموال غیر منقول ماده12- مال غیر منقول آنست یه از محلی به محل دیگر