به گزارش حقوق نیوز کارگردان مستند « هویدا، زندگی، زمانه و مرگ » درباره این فیلم گفت: در مستند "هویدا" هیچ سانسوری صورت نگرفته است، در واق