حقوق نیوز - رضا محبوبی معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور گفت: درگیر جنگ بزرگی هستیم که همان آسیب های اجتماعی است، مساله ای که به شکل