حقوق نیوز - هربرت مارکوزه از اندیشمندان مهم مکتب فرانکفورت با انتشار کتاب انسان تک ساحتی در سال 1964 چه از نظر یک تئوری پرداز انتقادی چپ نو و چه از نظر یک منتق