خبرنگار اخراج شد. تحریریه دسته جمعی استعفا دادند. خبر رسید دلیل این همه بلوا چک دردسرساز یک عضو شورا برای روزنامه هم حزبی اش بوده حال چرا این چک درسرساز و رسانه