جهان نیوز - صفحه 7

جهان نیوز ـ امیرحسین ثابتی: احمدی نژاد در آخرین توییتی که ساعتی قبل منتشر کرده با اشاره به وضعیت منطقه نوشته: "در درگیریهای منطقه هر اتفاقی بیفتد طرف پیروز