جهان نیوز - صفحه 6

سارقی که در کمتر از یک ماه، لوازم داخل ۵۰ پراید را خالی کرده بود، درباره شگردهای سرقتش توضیح داد.به گزارش جهان نیوز، پیرمرد کنار چند سارق بازداشتی دیگر، توی آفت