جهان نیوز - صفحه 6

لئوناردو دی کاپریو جایزه رابرت آزبورن را به مارتین اسکورسیزی اهدا می کند.به گزارش جهان نیوز، لئوناردو دی کاپریو به عنوان اهدا کننده جایزه رابرت آزبورن به مارتین