جهان نیوز - صفحه 6

شاه بیت سخنان حکیمانه امام امت در پیام اجلاس بیست و ششم دعوت به نماز می باشد، چون دعوت به نماز دعوت به زیباترین جلوه های زندگی است، مسئولان مؤمن در نظام اسلامی