جهان نیوز - صفحه 3

نیره خوش خلق سیما از مدافعان سرسخت تولید محصولات تراریخته در کشور جایگزین کاوه مدنی در سمت معاونت آموزش و پژوهش شد.به گزارش جهان نیوز، گفته می شود نیره خوش خلق