جهان نیوز - صفحه 2

یک کاربر فضای مجازی در صفحه توئیتر خود با طرح یک سوال راجه به زمین خواران خواستار جواب منطقی از آخوندی شد.